زندان شاهرود

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس ایران گفته است طرح تخفیف مجازات اعدام که به امضای یکصد نماینده رسیده است،...

از پانزدهم شهریور تا پنجم مهر به طور میانگین هر روز بیش از یک نفر در ایران اعدام شده...