زندان شيراز

بنا به گزارش تازه اطلس زندان‌های ایران، در جریان شورش زندان شیبان اهواز در فروردین ماه سال جاری پنج...

در زندان عادل‌آباد شيراز حکم قطع دست و پای دو سارق به اجرا گذاشته شد.


به گزارش خبرگزاری دانشجويان...