زندان مرکزی تبريز

برادر آيت مهرعلی بيگلو در بیست‌وششمین روز از اعتصاب غذای وی در زندان، به زمانه گفت حال جسمانی برادرش...

خانواده آیت مهرعلی‌بیگلو، زندانی سیاسی