زندان مرکزی زابل

حدود ۶۰ درصد از زندانیان در زندان مرکزی زابل به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر در زندان هستند و...