زندان مرکزی تبریز

جواد عباسی توللی- روایت زندانیان زندان‌های مختلف کشور نشان‌ می‌دهد ماده هشتم آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در مورد ضرورت طبقه‌بندی کلیه...

مرتضی مرادپور - این زندانی سیاسی و فعال ملی-مدنی به بررسی وضعیت حقوق بشر در زندان مرکزی تبریز می‌پردازد.