زهرا پورعزیزی

ژولیا کریستوا − ادیان یا ما را فراموش می‌کنند یا تبدیل می‌کنند به الاهه؛ اما مهر، حساسیت، مکر و...