زهیر باقری نوع پرست

اگر جراحی زیبایی مفید است چرا تردید کنیم؟

لوس ایریگاری - ما موجوداتی طبیعی هستیم، آنچه فرهنگ بر ما تحمیل می‌کند، تصنع است.