زورگیری در پارک

پول در آوردن سخت شده اما نه برای کسی که در جاهای خلوت پارک و لای درختان ایستاده تا...