ساختمان سفارت سابق ایران در بن

پلیس آلمان به اشغال سفارت سابق ایران در شهر بن پایان داده است. فعالان آنارشیست هشت مارس در همبستگی...

اعضای «انستیتو پژوهش‌های آنارشیستی» ساختمان سفارت سابق ایران در بن آلمان را هشتم مارس اشغال کردند و عکس‌های زندانیان...