سارا محمدی اردهالی

اگر کفش تخت بپوشم، سیاست‌های غلط دولت، فشار روی مطبوعات، گرانی نان و کاغذ و مسکن وارد صورت...