سارا نائومی لوکویچ

سارا نائومی لوکویچ، عکاس آمریکایی به خاطر مجموعه «شین و مگی» درباره خشونت خانگی، از سوی جایزه عکاسی جهانی...