سازمان اکسفام

شکاف طبقاتی در جهان عمیق‌تر شده است. سازمان اکسفام در بریتانیا می‌گوید هر فرد بالغ در بین اغنیا، به...