سازمان بهزيستی ايران

حبيب‌الله مسعودی فريد، معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی ايران می‌گويد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده از نظر عرف و...

محمد نفریه، معاون اجتماعی سازمان

محمد نفریه، معاون اجتماعی سازمان

مديرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزيستی ايران از افزايش سه درصدی تعداد کودکان بی‌سرپرست و "بدسرپرست" زير...