سازمان حفاظت محيط زيست ایران

معصومه ابتکار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ایران از مجلس انتقاد کرد که در مسائل محیط زیستی منفعل است...

سازمان محيط زيست ایران اعلام کرد که به‌دلیل سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها، پیشنهاد این سازمان بر حذف کامل پارازيت‌ها است.