سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

شهرداری تهران در آستانه انتخابات خود را متولی موسیقی جلوه می‌دهد. تعطیلی کلاس‌های موسیقی و تفکیک جنسیتی و...

شهرداری تهران اعلام کرده موزه‌هایش را از برخی آثار هنری «پالایش» می‌کند. در این میان بیم آن می‌رود که...

اعضای هيأت ‌مديره خانه موسيقی ايران از تعطيلی کلاس‌های موسيقی در فرهنگسراهای تهران ابراز نگرانی کردند.

«هیچ»‌های تناولی این روزها سرگردان‌اند. چه کسی مقصر است؟ شهرداری که به تعهداتش عمل نکرده، قاضی که می‌گوید فریب...