سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

س. اقبال – نگاهی به دستگاه عریض و طویل شهرداری تهران، دستگاهی که بخشی از آن امنیتی است...