سازمان معلمان ايران

در اعتراض به عدم دریافت مطالبات

همزمان با آغاز سال تحصیلی