سازمان هنری اوج

س. اقبال − رهگذران خیابان شهید برادران مظفر (صبا) چشمشان به تابلویی می‌خورد که روی آن نوشته‌اند: سازمان هنری...