سازمان شفافیت بین‌ المللی

در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی آمده است که افغانستان در دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ از ۱۰۰ امتیاز در...

شاخص درک فساد: کشورهای «کاملا دموکراتیک» به‌طور متوسط امتیاز ۷۵ را از ۱۰۰ دریافت کردند. متوسط امتیاز کشورهایی با...