ساقه بامبو

سعود السنوسی، نویسنده کویتی در رمان «ساقه بامبو» سویه های پنهان رابطه ارباب با خدمتکارانش در یک جامعه اسلامی را...