سالمرگ فرخنده

شهزاده سمرقندی − یک سال از قتل وحشیانه فرخنده می‌گذرد و هنوز نتیجه بررسی پرونده قتل او نتوانسته افکار...