سالک

در ايران سالانه حدود ۲۰ هزار تن بر اثر گزش پشه خاکی به اين بيماری مبتلا می‌شوند.

رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران، بیماری سالک را یک معضل بزرگ اجتماعی در این کشور دانست و گفت...