سالگرد کودتای نافرجام ترکیه

از مراسم دولتی سالگرد «کودتای نظامی نافرجام» گولان (در ۱۵ ژوئیه) تا راهپیمایی عدالت معترضان به «کودتای...

امروز نخستین سالگرد کودتای نافرجام ترکیه است. اردوغان اتهام سرکوب و نقض حقوق بشر به بهانه آن را رد...