سانسور کتاب در جمهوری اسلامی

نمایشگاه کتاب تهران همیشه مکانی برای تفریح مردم هم بوده است. اما خط مترو به موقع افتتاح نشد و...

نیلوفر دُهنی - ۹ کتاب از آثار محمد محمد علی از وزارت ارشاد مجوز نگرفت. با او درباره...