سبد معیشت خانواده

یک میلیون و ۱۳۵ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد: کمتر از نصف سبد معیشت و یک...

وزیر کار باید برای دفاع از خودش به مجلس برود، کارگران همسو با دولت از حضور در نشست شورای...

مسکن و مواد خوراکی و آشامیدنی حدود ۶۰ درصد هزینه خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهد. درآمد خانوارها در ایران...

سرانجام شورای عالی کار حداقل دستمزد را تعیین کرد. ابتدا سبد معیشت را محاسبه کردند، سپس ۳۷/۵ درصد از...