ستار بهشتی

مهدی دواتگری، مسئول پیگیری پرونده

يک عضو کميسيون امنيت ملی مجلس ايران گفت برکناری رئيس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری...

علاالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران گفت ستار بهشتی در بازداشتگاه پليس فضای توليد...