ستیز قومی در افغانستان

متحدان و حامیان دولت افغانستان که هرکدام دولت و لشکر خود را دارند، به جای تمرکز بر جنگ با...

حمله به تظاهرات جنبش روشنایی عملی مجرد، تصادفی و جدا از کشتار هزاره‌ها در سه دهه اخیر نیست، بلکه...