سخنرانی کامرون در مجلس عوام

نخست وزیر بریتانیا در مجلس عوام از اهمیت ایران یاد کرد ورییس جمهوری چک نیز خواهان شرکت...