سدهای ایران

با وجود رشد ۱۲ درصدی بارش‌ها در بهار ۹۷، از میان ۱۷۷ سد بزرگ ایران ۷۸ سد کمتر از...

وزارت نیرو اعلام کرد که ۴۱ درصد سدهای ایران بین ۴۰ تا ۹۰ درصد و مابقی کمتر از ۴۰...

به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اکنون حدود ۴۶ درصد از سدهای ایران پرآب هستند.

حجم آب ۴۶ سد در ايران تا پايان هفته گذشته به کمتر از ۴۰ درصد ظرفيت مخزن اين سدها...