سرانه مصرف لبنیات

قیمت لبنیات از آغاز سال جاری بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و سرانه مصرف لبنیات در ایران به...