سربازان محيط بان

نخستين گروه از سربازان به‌عنوان نيروهای محيط‌‌بان يگان حفاظت سازمان محيط زيست عازم استان‌های مختلف در ايران شدند.