سرخی دریاچه ارومیه

دانشمندان با اتکا به تصاویر رصدخانه ناسا خانواده‌ای از باکتری‌ها با نام «هالوباکتریوم» و گونه‌ای جلبک‌های «دونالیلا» را عامل...

این روزها آب دریاچه ارومیه به رنگ سرخ در آمده است. فعالیت سخت پوست کوچکی به نام «آرتمیا» موجب...