سرسختی روانشناختی

زندگی استرس‌آفرین است. تنها راه رهایی از استرس مرگ است زیرا وقتی می‌میریم مجبور به سازگاری و پاسخ...