سرعت اینترنت خانگی

جماران گزارش داده که در روزهای اخیر سرعت اینترنت خانگی در ایران به طور محسوس کاهش یافته. جماران می‌گوید...