سرقت فکری

اسلاوی ژيژک، به «سرقت فکری» از مجله نژادپرست «رنسانس آمریکایی» متهم شده. برخی از فيلسوفان و متفکران معاصر...