سرمایه‌داری صنعتی

تروی وتسه- کتاب سرمایه فسیلی تغییرات آب‌و‌هوایی را به‌عنوان مسئله‌ای تاریخی و خاص سرمایه‌داری صنعتی طرح می‌کند که خاستگاه...