سرکوب فعالان سندیکایی

محمد نصیرپور، بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین جرم رضا شهابی را «فعالیت‌های سندیکایی» عنوان کرده و افزوده است سایر...