سسیل فابر

سسیل فابر - اگر فکر کنیم که می‌توانیم یک‌بار و برای همیشه ترور را مغلوب کنیم، دچار توهم هستیم....