سطح معیشت بازنشستگان

لایحه بودجه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را ۱۵ درصد تعیین کرده و کمیسیون تلفیق...

بازنشستگان در برابر ساختمان مجلس تجمع کردند. معلمان نیز که پیش از این از تحصن سرتاسری در همبستگی با...

سخنان اخیر دو مقام دولتی درباره بازنشستگان، آب پاکی را روی دست بیش از دو میلیون بازنشسته ریخت. نوبخت...

تجمع اعتراضی بازنشستگان، مورد حمایت تشکل‌های معلمان قرار گرفته بود. بازنشستگان و معلمانی از استان‌های مختلف برای شرکت در...