سعيد خراط‌ ها

مردی در تهران خود، همسر و دختر ۱۲ ساله‌اش را با شليک گلوله کشت. اين فرد در نامه‌ای نوشته...