سعید افشار

در آستانه سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ برای بازاندیشی اعتراضات سراسری سراغ تحلیل‌گران مختلفی رفتیم که کمتر در رسانه‌های جریان اصلی...

سعید افشار، از سردبیران رادیو همبستگی در پاسخ زمانه می‌نویسد که جنبش اعتراضی دی‌ماه هنگامه «گره‌خوردگی اقتصاد و سیاست»...