سعید سلطانپور

ناصر زرافشان - سعید سلطانپور متعلق به نسلی است که بر روی خاکستر اعدام‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد...

۳۱ خرداد سال ١٣۶٠ سعید سلطانپور همراه ١۴ تن از دیگر زندانیان سیاسی که از مدتی پیش دستگیر شده...

چند دختر فرانسوی مقابل کلیسایی در پاریس سرود «خون ارغوان‌ها»ی سعید سلطانپور را زیر لب زمزمه می‌کنند. گروه کنسرت...

سرود «آفتابکاران جنگل»، که فارسی‌زبانان