سعید پیوندی

 گفته‌ می‌شود دولت محمود احمدی‌نژاد تصمیم به حذف مقطع راهنمایی و نیز پیش دانشگاهی از نظام آموزشی کشور گرفته...

عنوان زندانی سیاسی تقریباً از اوایل قرن بیستم و در سال‏‏های آغازین حکومت پهلوی در ایران متداول شد.