سعید کلانکی

 امید رضایی- سخت‌تر شدن شرایط پناهندگی باعث شده برخی پناهجویان عطای فرنگ را به لقایش ببخشند و درخواست بازگشت...

یکی از عوامل فشار بر روی این افراد موضوع وثیقه‌هاست. در اوائل و میانه دهه ۶۰ زندانیان با مصاحبه،...

مقامات قضایی با فشار به