سفارت ایران در یونان

این حمله در همبستگی با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی و در اعتراض به اعدام سه زندانی کرد...

دو کارمند سفارت ایران در آتن قصد داشتند مهاجم را بازرسی بدنی کنند. او اما در همان هنگام با...