سفر روحانی به بغداد بدهی عراق به ایران

چهار میلیارد دلار از ۱۲میلیارد دلار صادرات ایران به عراق مربوط به صادرات برق و گاز است. بخشی از...