سفر سیپراس به تهران

۵۰ تن از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و مقامات یونان از جمله وزاری امور خارجه، محیط زیست و انرژی،...