سفر نيويورک روحانی

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران از بازتاب سخنانش در جلسه غيرعلنی مجلس در روزنامه کيهان به‌شدت انتقاد کرد...

وزارت امور خارجه ایران تیتر

در پی ارائه گزارش سفر