سقط جنین غیر قانونی

بيشتر کسانی که در ایران تقاضای سقط جنين دارند، «دختران جوانی» هستند که «خانواده‌ آن‌ها چيزی از ارتباط‌های جنسی‌شان...