سلاح گرم

محمد مرزيه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان می‌گويد در يک ‌سال گذشته «آمار تيراندازی‌ها با سلاح مجاز و غيرمجاز»...